Stanovy spolku


„Přátelé Pivovarských sklepů  z. s.“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: „Přátelé Pivovarských sklepů  z. s.“ (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem spolku je Tyršovo nábřeží 358, Hradec nad Moravicí.
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel spolku

 1. Účelem spolku je pořádání kulturních a společenských akcí, rozvoj veřejného života, kultury a zdraví v Hradci nad Moravicí. Dále udržování a rozvoj prostředí areálu Pivovarských sklepů a jeho nejbližšího okolí se souhlasem vlastníka. Spolek Přátelé pivovarských sklepů má primárně kulturní, společenský a striktně apolitický charakter.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 • Pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 • Příprava a realizace kulturně-společenských akcí.
 • Údržba, zvelebování a další rozvoj areálu Pivovarských sklepů v Hradci nad Moravicí.
 • Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který předkládá návrh výboru spolku, který rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 4. Členství zaniká:
  • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení
  • rozhodnutím o vyloučení
  • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě
  • úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku
 5. Člen má právo:
  1. Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
  2. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
  3. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku) .
  2. Platit členské příspěvky.
 7. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda.
 2. Nejvyšší orgán – valná hromada spolku.

čl. VI

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
 2. Funkční období předsedy je pětileté.

čl. VII

Valná hromada spolku

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně.
 2. Volí výbor spolku.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní valná hromada. Nová valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 5. Valná hromada může být svolána, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
 7. Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 8. Stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VIII

Výbor spolku

 1. Funkční období výboru je pětileté.

Výbor

 • Volí předsedu spolku.
 • Výbor je tříčlenný.
 • Konkretizuje činnost pro další období.
 • V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 • Navrhuje usnesení Valné hromadě.

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X

Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku nebo Městu Hradec nad Moravicí nebo majiteli areálu Pivovarských sklepů, jímž je NPÚ Správa státního zámku v Hradci nad Moravicí.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.